top of page

ערכים במערכת הארגונית - ענת צויק

ערכים במערכת הארגונית

ענת צויק

 

התקופה בה אנו חיים מאופיינת על- ידי שינויים רבים ומהירים. רוב השינויים האלו, מגיעים מהסביבה החיצונית ופעמים רבות אנו נדרשים להגיב אליהם, גם אם אין אנו מעוניינים בכך. אנו מוצאים את עצמנו, מצד אחד נדרשים להגיב אל השינויים ומצד שני, מנסים לשמור על מהות הארגון בו אנו נמצאים. לשמור על העקרונות החשובים לנו ברמה האישית וברמה הארגונית. ניתן לומר "אני לא מגיב אל השינויים האלו", ארגון שיפעל על פי קו מחשבה זה, ימצא את עצמו מהר מאוד כלא רלוונטי לסביבה ועם הזמן ייכחד.

 

גם ארגונים, אשר הנחשבים לארגונים ממוסדים ויחסית חסרי גמישות, בעלי משימות ומטרות קבועות וידועות, מוצאים את עצמם באמצעו של שינוי עמוק.

אחד הכלים המאפשרים לכוון ולייצב את הארגון בעידן משתנה זה, הוא קביעת ערכים ארגוניים. "מערכת הערכים של הארגון, מביאה לידי ביטוי את העקרונות הבסיסיים המנחים את כל הפעילות וההתנהגות הארגונית, ומהווה בסיס לתרבות הארגון והצלחתו" (כ"ץ 2002, עמ' 194).

 

ברמת הארגון, הערכים מהווים קו מנחה של הארגון, מהם יגזרו העקרונות, החוקים והכללים על- פיהם יתנהל הארגון. ערכים אלו מייצגים את העקרונות, הקווים המנחים והתכנים המרכזיים אשר חשובים למנהלי הארגון הן ברמה האישית והן ברמה הארגונית. יתרונם של הערכים הוא בכך, שהם אינם מהווים יעדים או מטרות המשתנים על- פי אילוצי הסביבה, אלא מהווים עקרונות מנחים לקביעת כל אלה. גם אם תשתנה המשימה או המטרה, כל עוד נעבוד בהתאם לערכים שסימנו כמהותיים לנו ולארגון שלנו, הרי שנשאר בכיוון המהותי שהתוונו לארגון.

 

"... אם "האויב" העיקרי של התכנון הוא ההשתנות הבלתי צפויה של המציאות העתידית, הבה נתכנן את תוכניותנו על בסיס, שבאופן יחסי לפחות, הוא הפחות משתנה ו/או היציב ביותר מבחינת הסיכוי לשינוי בעתיד. העובדה שבאופן יחסי, השתנתה פחות מכל דבר אחר בהיסטוריה האנושית, הינה מערכות הערכים של התרבויות השונות! ערכים הם בהגדרתם, נצחיים." (כ"ץ, 196).

 

כאשר מתייחסים לערכים, קופצות לראש דוגמאות מוסריות כמו: "כבוד האדם", "חופש הפרט" וכדומה, אשר אין לזלזל בהם, הם ערכים חשובים אשר מעניקים לארגון פן אנושי הנותן מקום לבני האדם שבו. אולם, יש מקום להגדיר גם ערכים פונקציונאליים המתייחסים למטרת הארגון ולחזון, אשר יקדמו אותו בכיוונים אופרטיביים.

 

ולבסוף, תהליך קביעת הערכים הוא צעד מהותי וחשוב לכל ארגון, אך, קביעה והגדרה של הערכים אינה מספיקה, שכן ללא הפנמה של הערכים על- ידי אנשי הארגון, ללא הטמעתם בעשייה היומיומית וללא בקרה ומעקב, יהוו הערכים קישוט נוסף לקירות המשרדים.

bottom of page